Regler for brug af Crimestat


Regler for anvendelse af Crimestat

1. Formål med systemet
Dansk Erhverv, som er en erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, der repræsenterer mere end 14.000 danske virksomheder, driver på vegne af en række virksomheder Crimestat.

  • Crimestat er detailhandlens database til opsamling af statistik med henblik på at forebygge kriminalitet – pt. i form af røverier, indbrud og butikstyverier.
  • Crimestat giver det statistiske overblik over den lokale, den regionale og den nationale udvikling pt. inden for røverier, indbrud og butikstyverier.
  • Crimestat er udviklet af detailhandlen i samarbejde med Dansk Erhverv. Politiet har adgang til informationer fra Crimestat til brug for efterforskning af kriminalitet.

Crimestat er detailbranchens direkte reaktion på, at antallet af røverier steg med 30% i 2009. Crimestat favner et ikke tidligere set bredt samarbejde i detailbranchen, hvor informationer om røverier, indbrud og butikstyverier deles i den største fælles indsats til forebyggelse og begrænsning af kriminalitet, der nogensinde er blevet igangsat i Danmark.

Crimestat er en database, der skaber et øjeblikkeligt overblik over situationen og er dermed et meget brugbart værktøj til forebyggelse af røverier, indbrud og butikstyverier. Crimestat fungerer ved, at en butik indrapporterer alle oplysninger om et røveri, indbrud eller butikstyveri, så snart det er begået.

Andre brugere kan herefter se oplysningerne i anonymiseret form, hvilket giver en god indikation af udviklingen og tendenserne inden for de forskellige kriminalitetsområder, idet oplysningerne endvidere kan anvendes til at styrke den præventive indsats.

Crimestatsystemet kan endvidere anvendes til at foretage politianmeldelse af butikstyverier og til at dele billeder og videoer af gerningsmænd, samt til at dele andre skriftlige advarsler og notifikationer o.l.

Crimestat er skabt af og for detailbranchen og udgør et centralt værktøj, når der skal arbejdes kriminalitetsforebyggende. Crimestat er siden etableringen d. 31. januar 2010 blevet et vigtigt omdrejningspunkt for
detailbranchen og derved også synonym for en fælles indsats mod kriminalitet. Der er bygget nye værktøjer oven på den oprindelige database og der videreudvikles løbende på systemet.

Overordnet set er formålet med Crimestat at skabe et overblik over den øjeblikkelige kriminalitetssituation, som kan hjælpe de virksomheder der benytter Crimestat i virksomhedens forebyggelsesarbejde, prioritering og styring af investeringer i sikkerhedsindretninger, instruktion af medarbejdere og forhold til tredjepart fx forsikringsselskaber.

Samtidig er formålet, at skabe et faktuelt grundlag for Dansk Erhvervs politiske nøglesager og som fundament for den løbende dialog med politiet.

2. Styregruppe og sekretariat
Crimestat ledes af en styregruppen bestående af repræsentanter fra virksomheder der aktivt benytter Crimestat. De personer der udgør styregruppen skal samtidig være en del af den øverste sikkerhedsorganisation i den virksomhed de repræsenterer.

Styregruppen består af fem til otte personer. Styregruppens medlemmer skal være ansat i virksomheder, der er medlem af Dansk Erhverv. Nye styregruppemedlemmer skal godkendes af den siddende styregruppe og af Dansk Erhverv i fællesskab.

Beslutninger i styregruppen besluttes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er et forslag stemt ned.

Beslutninger vedrørende Crimestat, herunder – men ikke begrænset til – hvilke virksomheder der kan optages som brugere, hvilke sponsorer der kan optages, hvilke udviklingstiltag, der skal laves på systemet mv. træffes af styregruppen.

Dansk Erhverv fungerer som sekretariat for styregruppen.


3. Hvem kan tilmelde sig Crimestat
Alle danske virksomheder kan søge om at blive bruger af Crimestat. Crimestat er imidlertid udarbejdet og tilrettelagt til detailhandlen, som derfor vil være de primære brugere af systemet.

Styregruppen beslutter, om en virksomhed kan blive bruger af Crimestat. I sin vurdering heraf, lægger styregruppen bl.a. vægt på, om virksomheden har en sikkerhedsorganisation på et vist fagligt niveau, at virksomheden årligt er udsat for et ikke ubetydeligt antal hændelser inden for indbrud, røverier eller butikstyverier og om virksomheden passer ind i det eksisterende setup af allerede eksisterende brugere af systemet. Virksomheder der optages som brugere af Crimestat, skal falde ind under formålet med systemet.

På samme vis, som styregruppen kan besluttet at optage en virksomhed som bruger, kan styregruppen også ophæve aftalen med en eksisterende bruger af Crimestat, hvis brugeren har misligholdt aftalen om brug af Crimestat.

4. Hvordan skal og må systemet anvendes
Som bruger er man forpligtet til aktivt at anvende Crimestat. Det betyder, at man som bruger hurtigst muligt skal indrapportere hændelser i systemet, så andre brugere kan få gavn af informationerne. Man er derfor også som bruger forpligtet til at give så fyldestgørende og retvisende informationer om hændelserne som muligt. Systemet er ikke bedre, end den information, som brugerne registrerer.

Crimestat må alene anvendes i henhold til den aftale der er indgået mellem brugeren og Dansk Erhverv og inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder i særdeleshed persondataforordningen og tv-overvågningsloven. Systemet er af samme årsag indrettet således, at det som udgangspunkt ikke er muligt for de deltagende virksomheder imellem, at registrere eller udveksle personhenførbare oplysninger, udover billededelingen. Det er alene den virksomhed der registrerer data i systemet, der er ansvarlig for den pågældende data.

Dansk Erhverv fraskriver sig ethvert ansvar for ulovlig udveksling af informationer via Crimestat.

Det er til en hver tid brugerne af Crimestat, der er ansvarlige for den data der bliver registreret og delt. Brugerne af Crimestat forventes at anvende de informationer, der indhentes via Crimestat, på forsvarlig og betryggende vis og i henhold til lovgivningen. Udveksling af ulovlige oplysninger via Crimestat eller utilbørlig anvendelse af de oplysninger, som stilles til rådighed, resulterer i en øjeblikkelig inddragelse af brugeradgangen.

Dansk Erhverv er administrator på Crimestat og har dermed fuld adgang til al gemt data. Dansk Erhverv har ret og pligt til at slette materiale, som ikke overholder retningslinjerne eller lovgivningen. Dansk Erhverv har ligeledes ret og pligt til at blokere eller slette brugere fra systemet, hvis retningslinjerne eller lovgivningen bliver brudt af den pågældende bruger. Styregruppen informeres efterfølgende.

Brugere af Crimestat forpligter sig til – medmindre helt særlige forhold gør sig gældende – at foretage politianmeldelse af alle forhold der registreres i Crimestat.

5. Særligt ved deling af video og billeder
Ved deling af video og billeder, skal den person der uploader materialet sikre, at betingelserne i tv-overvågningsloven er opfyldt. Endvidere skal den person der uploader billedemateriale sikre, at alle andre end gerningspersonerne er tilstrækkeligt slørede, og at der sker politianmeldelse af forholdet samme dag. Den person/virksomhed, der deler/videredeler billedemateriale har ansvaret for, at delingen overholder lovgivningens betingelser. Der bliver foretaget logning i systemet af, hvem/hvilken brugerprofil (person) der foretager en deling og/eller en godkendelse af en deling af billede- og videomateriale.

Det er alene administratorer og lokaladministratorer med særligt tildelte rettigheder, der kan dele og godkende delinger af billedemateriale. Den virksomhed, der har udpeget en person som lokaladministrator og anmodet om, at den pågældende får særlige delingsrettigheder, har ansvaret for, at den pågældende administrator lever op til kravene i lov om tv-overvågning om en kvalificeret fagperson.

Den virksomhed der uploader et billede eller en videooptagelse har det fulde juridiske ansvar for optagelserne, herunder ret og pligt til at slette optagelserne når dette er relevant og give indsigt i optagelserne, når en registreret anmoder om det. Når den der har uploadet overvågningsmateriale sletter det, vil det blive slettet i hele system. Andre brugere må ikke gemme, kopiere eller udskrive billeder og video, der er uploadet til Crimestat. Virksomheden, som benytter Crimestat, skal sikre, at der er etableret passende foranstaltninger til at imødegå misbrug eller læk af billede- og/eller videooptagelser.

6. Adgang til at offentliggøre Crimestatoplysninger
Brugere af Crimestat må ikke kopiere, reproducere, overføre, kommunikere eller på anden måde gøre indhold fra Crimestat vedrørende andre brugere tilgængelig for tredjemand.

Dansk Erhverv er berettiget til, uden særligt samtykke fra brugerne af systemet, at anvende og videregive informationer fra Crimestat i anonymiseret form overfor tredjemand, som fx – men ikke begrænset til – pressen, politikere, embedsmænd, til undervisningsbrug mv.

Dansk Erhverv er endvidere efter anmodning fra politiet berettiget til at videregive data fra Crimestat til politiet i uredigeret form.

7. Sikkerhed
Både brugere af Crimestat og Dansk Erhverv er forpligtet til at opretholde en høj sikkerhed ift. adgang til systemerne. Brugerne er forpligtede til at lave regler og retningslinjer med henblik på at imødegå brud på datasikkerheden vedrørende Crimestat.

Brugernavn og adgangskode på administrator- og lokaladministratorniveau er strengt personligt.

Brugernavn og adgangskode på bruger- og fjernbrugerniveau kan tildeles til en funktion eller til en butik, uden tilknytning til en nærmere bestemt person.

Yderligere forhold omkring sikkerhed fremgår databehandleraftalen og dertilhørende bilag.

8. Økonomi
Crimestatsystemet, i form af it-platformen, finansieres som udgangspunkt af sponsorater.

Styregruppen kan fastsætte et gebyr for deltagelse i Crimestatsamarbejdet.

Styregruppen beslutter, hvilke virksomheder der vil være egnede som sponsorer af Crimestat.